Ochrana životního prostředí, ve spolupráci s Vámi, je pro naši společnost prioritou

V roce 2023 jsme všichni společně výrazně překonali předchozí výsledky a opravdu napomohli ke zlepšování životního prostředí.

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu.

Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si naše společnost Výkupna s.r.o. vybrala ke spolupráci kolektivní systémy ASEKOL a REMA.

Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomiky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %.

Jakým rozsahem naše společnost Výkupna s.r.o. přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů. Společnost REMA bohužel takovýto výpočet a certifikát neposkytuje, nicméně od naší společnosti Výkupna s.r.o, zajistila v roce 2023 svou sítí přímých odběratelů, zpracování dalších více než 50 tun elektroodpadu.

Tímto je přínos našich zákazníků, tedy Vás, zhruba dvojnásobný. Právem na sebe můžete být hrdí. I tak jde ovšem pouze o 1,5% množství odpadů, které našima rukama ročně projdou. Díky Vám, tyto suroviny pravidelně končí na správném místě.

Pomáháme tím přírodě s Vámi.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje Váš přínos, ve spolupráci s Výkupna s.r.o., k ochraně přírody v roce 2023. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 248,13 MWh elektřiny, 21905,52 litrů ropy, 3 463,03 m3 vody a 49,19 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 437,63 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 3773,33 kg.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

*Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

I Vaše vysloužilé elektroodpady a suroviny mají svoji cenu, kterou (vždy aktuální) najdete v našem ceníku.

Děkujeme Vám všem, kteří pečlivě třídíte odpady a přispíváte tak s námi k ochraně životního prostředí.

Vaše Vykupna.cz